Sekcje PKD
 Oceń wpis
   

Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie PKD jest umownie przyjętą, hierarchicznie usystematyzowaną klasyfikacją działalności gospodarczych działających w Polsce. Najczęściej jest ona wykorzystywana do celów statystycznych. PKD dzieli się na 21 sekcji.

Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą zobowiązana jest do wyboru odpowiednich do profilu działalności firmy numerów PKD.


Sekcje PKD:

 • sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,

 • sekcja B - górnictwo i wydobywanie,

 • sekcja C - przetwórstwo przemysłowe,

 • sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

 • sekcja E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,

 • sekcja F - budownictwo,

 • sekcja G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,

 • sekcja H - transport i gospodarka magazynowa,

 • sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

 • sekcja J - informacja i komunikacja,

 • sekcja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa,

 • sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

 • sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,

 • sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,

 • sekcja O - administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,

 • sekcja P - edukacja,

 • sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

 • sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,

 • sekcja S - pozostała działalność usługowa,

 • sekcja T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,

 • sekcja U - organizacje i zespoły eksterytorialne.

 

Komentarze (0)
Organy spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Jej funkcjonowanie określone jest w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Obecnie w Polsce spółka z o.o. jest jedną z najchętniej wybieranych form prawnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej prowadzenie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania.


Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, dlatego działa przez swoje organy - zarząd spółki, zgromadzenie wspólników oraz w określonych przypadkach komisję rewizyjną lub radę nadzorczą.


Zarząd spółki:

 • jest organem wykonawczym,

 • składa się z przynajmniej jednego członka,

 • prowadzi sprawy spółki,

 • reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Zgromadzenie wspólników:

 • jest organem uchwałodawczym,

 • decyduje o najważniejszych sprawach w spółce,

 • dokonuje wyboru członków pozostałych organów spółki,

 • decyduje o rozwiązaniu spółki.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna:

 • są organami nadzorczo-kontrolnymi,

 • sprawują nadzór nad działalnością spółki,

 • są to organy fakultatywne w określonych przypadkach.


 

Komentarze (0)
Statut
 Oceń wpis
   

Czym jest statut? To akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

W prawie prywatnym statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. Prawo wymaga, by statut miały:

 1. fundusze inwestycyjne,

 2. fundusze emerytalne,

 3. spółdzielnie,

 4. przedsiębiorstwa państwowe,

 5. partie polityczne,

 6. stowarzyszenia,

 7. związki zawodowe,

 8. instytuty badawcze,

 9. spółki komandytowo-akcyjne,

 10. spółki akcyjne,

 11. wszelkie szkoły wyższe - państwowe i niepaństwowe. cywilne i wojskowe, ogólne" i wyspecjalizowane,

 12. fundacje,

 13. związki wyznaniowe,

 14. koło naukowe.

 

Statut może podlegać zatwierdzeniu przez organ władzy publicznej.

Pojęcia "statut" nie należy mylić z pojęciem "status", które dotyczy zupełnie czegoś innego (sytuacji prawnej danego podmiotu).

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze komentarze
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]
2017-04-19 09:43
wiadomoscidlaciebie:
Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
Tak, to rozwiązanie zgodne z prawem :)
2017-04-19 09:41
Maciej5858:
Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.
Czy to jest bezpieczne rozwiązanie?