Rada nadzorcza.
 Oceń wpis
   

rada nazdzorcza

Rada nadzorcza jest organem pełniącym funkcję kontrolną, który powoływany jest obowiązkowo w spółce posiadającej kapitał zakładowy przekraczający 500 złotych i co najmniej 25 wspólników.

Jeżeli kapitał lub liczba wspólników jest mniejsza, może on zostać powołany ale nie jest to obowiązkowe.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych rada musi składać się z co najmniej trzech członków, którzy powoływani są na roczną kadencję uchwałą podjętą przez zgromadzenie wspólników.

Zadania rady nadzorczej:
- sprawowanie bieżącej kontroli nad wszystkimi obszarami działalności spółki,

- ocena sprawozdania z działalności przygotowanego przez zarząd i sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrachunkowy,

- kontrola zgodności sprawozdań z księgami, stanem faktycznym i innymi dokumentami,
- ocena wniosków zarządu związanych z podziałem zysku czy pokryciem strat.

Prawa rady nadzorczej:

- prawo do wglądu w księgi i dokumenty spółki,
- prawo do przeprowadzania rewizji majątku
- prawo do zwoływania zgromadzeń,
- prawo do żądania sprawozdań i wyjaśnień od członków zarządu,
- prawo do zaskarżenia uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników,
- prawo do zawieszenia w czynnościach członków zarządu,

Rada nadzorcza nie ma uprawnień do wydawanie zarządowi poleceń dotyczących kierowania spółką, nie może więc w nim uczestniczyć. Może ona jednak wpływać na działalność spółki poprzez kształtowanie składu zarządu o ile tak stanowi umowa spółki. Reprezentuje ona spółkę z o.o. w umowie i sporze pomiędzy nią a członkiem zarządu.

Członkiem rady nadzorczej nie może być:
- członek zarządu,
- główny księgowy,
- prokurent,
- likwidator,
- radcą prawnym albo adwokatem spółki,
- każda osoba podlegająca bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi spółki lub spółki od niej zależnej,
-kierownikiem oddziału.

Kadencja członka rady nie może przekraczać 5 lat.

Zwołania zgromadzenia rady nadzorczej może zażądać zarząd lub jego członek, nie może ono odbywać się rzadziej niż 3 razy w roku obrotowego. Z przebiegu każdego posiedzenia musi zostać sporządzony protokół. 

Komentarze (0)
Zgromadzenie wspólników.
 Oceń wpis
   

zgromadzenie współników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot gospodarczy,posiadający zaledwie trzy organy, z których najważniejszym jest zgromadzenie wspólników. Stanowi ono najwyższą władzę i zajmuje się przede wszystkim podejmowaniem uchwał na drodze głosowanie.


Do podstawowych obowiązków zgromadzenia należy:


- odpowiadanie za bieżące sprawy spółki, podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych,
- dokonywanie wyboru członków pozostałych organów,
- określanie sposobu reprezentowania spółki,
- podejmowanie uchwał dotyczących zmian w umowie spółki, na przykład związanych z przedmiotem działalności,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie przygotowywanego przez zarząd sprawozdania z działalności spółki czy sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- decydowanie o rozwiązaniu spółki,
- udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wywiązania się ze swoich obowiązków,
- podejmowanie decyzji o wydzierżawieniu czy zbyciu przedsiębiorstwa itd

 

Jeżeli spółka nie ma problemów i funkcjonuje prawidłowo, wspólnicy spotykają się raz do roku w celu zamknięcia roku obrachunkowego. Decyzje zgromadzenia zaskarżyć można jedynie do sądu, który ma prawo uchylić je tylko jeżeli stwierdzi ich niezgodność na przykład z Kodeksem Spółek Handlowych. Jeżeli zaistnieje taka konieczność zgromadzenie może zostać zwołane w dowolnym czasie.

Jest to organ obligatoryjny, nie wymaga powoływania. Jego skład zmienia się wraz ze zmiana składu udziałowców. 

Komentarze (0)
Podział zysków spółki z o.o.
 Oceń wpis
   

podział zysków z półki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakładana jest po to, aby poprzez realizowanie przedsięwzięć i prowadzenie działalności generować zysk. Po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników może nastąpić jego podział. To właśnie udziałowcy w specjalnej uchwale decydują o tym na co przeznaczone zostaną wypracowane środki, mogą je wykorzystać na:


- wypłatę premii dla pracowników,
- wpłacić na fundusz rezerwowy,
- podwyższenie kapitału zakładowego,
- pokrycie start z lat poprzednich,
- dywidendę

Sposób zarządzania środkami, zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych powinien zostać wcześniej ustalony i zawarty w umowie spółki.

Dywidendą nazywamy część zysku, która wypłacana jest akcjonariuszowi, wspólnikowi lub która zostaje pomiędzy nich rozdzielona. Nałożony jest na nią podatek, w wysokości 19%, za sprawą którego zysk ulega podwójnemu opodatkowaniu.

W momencie wypracowania zysku, wspólnikom zaczyna przysługiwać prawo do dywidendy o ile adnotacja taka została zawarta w umowie, jeżeli jest inaczej, prawo to otrzymują dopiero po zawarciu uchwały przez zgromadzenie. Wszelkie informacje na temat jej wysokości można znaleźć w KSH, którego przepisy jasno mówią, że kwota dywidendy nie może przekraczać zysków za poprzedni rok obrotowy, powiększony o zyski poprzednich lat. Nie można również zapominać, że powinna ona zostać pomniejszona o niepokryte straty, fundusze i wkład własne, które zgodnie z zapisami w umowie muszą zostać przeznaczone na kapitał zakładowy.

Dywidenda nie powinna być wypłacana o ile istnieje jakiekolwiek ryzyko, że może ona zagrozić płynności finansowej firmy.

 

Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
IN-NOVA.PL BIURO RACHUNKOWE
ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU SPECJALISTÓW Z BIURA RACHUNKOWEGO IN-NOVA.PL I POWIERZ KSIĘGOWOŚĆ SWOJEJ FIRMY WE WŁAŚCIWE RĘCE!
1720 zł  - gotowa spółka z o.o. z KRS, NIP, REGON.
499 zł netto - rejestracja spółki z o.o. w 5 dni

 

Polecamy również spółki stażowe z 2012 i 2015 roku
Zainteresowanych naszą ofertą oraz wszystkich Tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat gotowych spółek zapraszamy do kontaktu.

TEL: 12 378 34 20
Pomagamy Klientom z całej Polski.
Najnowsze wpisy
2017-11-16 09:05 Ułatwienie pozyskania danych w KRS
2017-11-02 10:41 Kodeks Spółek Handlowych
2017-10-19 08:01 Spółdzielnia
2017-10-05 08:45 Agio
2017-10-03 08:55 Kapitał własny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Najnowsze komentarze
2017-11-17 15:15
pieniadze:
Ułatwienie pozyskania danych w KRS
Świetnie, wiele osób sądże, że "harytatywnie" zajmie się weryfikacją firm sąsiadów ;)
2017-10-06 08:49
Kamil2366:
Co musi zawierać umowa spółki z o.o.?
Jeden wpis, a tyleee informacji, super :)
2017-07-17 13:19
anonim25896:
Zmiana w umowie spółki z o.o.
Jeśli ktoś nie wie czym jest akt notarialny, to można poczytać tutaj :[...]